Privacy Policy

Privacy

VC Athos’70 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. VC Athos’70 houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. VC Athos’70 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy nog vragen heeft, kunt u hierover contact opnemen met het secretariaat@vcathos.nl. Artikel 48: Verwerking van persoonsgegevens van leden Welke persoonsgegevens: Athos’70 verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij – met inachtneming van de hieronder genoemde doeleinden – van u kunnen vragen:
 • Voor- en achternaam en tussenvoegsels;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer;
 • Nevobo relatiecode;
 • VOG
 • Sportspecifieke (trainers/scheidsrechters)diploma’s;
 • (Pas)foto;
 • Incidenteel medische gegevens (blessures/allergieën indien strikt noodzakelijk); Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag Athos’70 verwerkt persoonsgegevens op basis van jullie toestemming en op basis van de (lidmaatschaps)overeenkomst (inschrijfformulier). De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
 • Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst, meer in het bijzonder maar niet uitsluitend de ledenadministratie;
 • Contributieheffing en uitbetaling van vergoedingen;
 • Aanvragen van spelerskaarten bij de volleybalbond Nevobo (daartoe is de (pas)foto nodig);
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten, waaronder de algemene ledenvergadering;
 • Het samenstellen van teams/vrijwilligersplanning;
 • Communicatiedoeleinden (bv tussen coach/trainer/teamleden/tellers/scheidsrechters/vrijwilligers);
 • Informatieverstrekking (bv over door de vereniging georganiseerde activiteiten zoals (Beach)volleybaltoernooien, ESA (jeugd), sponsoring);
 • Verzenden van nieuwsbrieven. Bewaartermijn VC Athos’70 zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij een bewaartermijn van (maximaal) twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant). Jullie voor- en achternaam, (e-mail)adres, Nevobo-relatienummer en lidmaatschapsperiode bewaren wij voor onbepaalde tijd voor ons verenigingsarchief, tenzij jullie aangeven dat ook die gegevens (gedeeltelijk) moeten worden verwijderd. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt VC Athos’70 zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Artikel 49: Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
  Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door VC Athos’70 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden,
 • Bevestiging,
 • Leveringen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VC Athos’70 de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres(sen).

Uw persoonsgegevens worden door VC Athos’70 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor een periode van maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door VC Athos’70 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinden, • Bevestiging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het sponsorcontract.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VC Athos’70 de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres(sen), bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door VC Athos’70 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor een periode van maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van toernooideelnemers

Persoonsgegevens van toernooideelnemers (bv. Beachvolleytoernooi) worden door VC Athos’70 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden,
 • Uitnodigingen,
 • Speelschema’s. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldingsformulier voor toernooi. Bij aanmelding van een jeugdlid jonger dan 16 jaar wordt getekend door de ouder/voogd. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VC Athos’70 de volgende persoonsgegevens van u vragen: (team)naam, contactpersoon, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres(sen), bankrekeningnummer. Uw persoonsgegevens worden door VC Athos’70 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor een periode van maximaal 7 jaar. Artikel 52: Verstrekking aan derden
  De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • het verzorgen van de internetomgeving van de VC Athos’70 website,
 • het verzorgen van de (financiële) administratie,
 • de Nevobo en niet-Nevobo competitie (zoals die voor recreanten worden georganiseerd),
 • de automatische incasso van de contributie. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u

verstrekte gegevens niet zonder uw toestemming aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Europese Unie
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Beveiliging
VC Athos’70 neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten omtrent uw gegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Dat kan via secretariaat@vcathos.nl. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij zullen dan samen kijken of we eruit kunnen komen. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien, tenzij je ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger bent van een jeugdlid onder de 16 jaar.

Huishoudelijk reglement